Hebrew   English   Russian   French

regulations

עמותה ישראלית לנטוריזם (עי"ן)

The Israel Naturist Society (INS)

הגדרות:

נטוריזם שהייה בעירום בכל מקום וזמן שהחוק והנסיבות מאפשרים זאת.

חבר כמשמעות שבתקנון להלן.

עמותה , בהתאם לחוק העמותות התש"ם, 1980 ותיקוניה; העמותה תמנה לפחות שבעה חברים.

מטרת עמותת "החברה הישראלית לנטוריזם" (עי"ן) (להלן: העמותה) היא לקדם את הרעיון הנטוריסטי בישראל באמצעות:

א.      קיום פעילויות נטוריסטיות.

ב.       נקיטת פעולות לשינוי והרחבת מסגרות החוק, כך שתתאפשר פעילות נטוריסטית בישראל.

ג.        הפצת הרעיון הנטוריסטי בישראל.

ד.       קיום קשרים עם גופים נטוריסטיים בארץ ובעולם.

ה.      לשאוף לאחד את התומכים ברעיון הנטוריסטי בישראל בכפוף לתקנון העמותה ולתקנותיה.

 

תקנון

סימן א' חברות

1. קבלת חברים

א)     מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות, ויבחרו חברי הוועד וועדת הביקורת עד קיום האספה הכללית הראשון.

ב)     אדם החפץ להיות חבר בעמותה חייב להיות מועמד לחברות בעמותה לפחות שלושה (3) חודשים ובמהלכם להשתתף לפחות בשלושה (3) מפגשים, ואולם מילוי תנאי זה אינו מבטיח בהכרח שיתקבל כחבר בעמותה. לאחר מכן באפשרותו להגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה ישראלית לנטוריזם. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והתקנות ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי על עצמי להלן הינם נכונים וידוע לי כי מסירת פרט כוזב לרישום כחבר בעמותה הינה עבירה פלילית שדינה עד שלוש שנות מאסר".

ג)       ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לבקשה, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ד)      קיבל מועמד הודעה על הסכמה לקבלו כחבר בעמותה - ישלם את דמי החבר המגיעים ממנו עבור אותה שנה קלנדרית בתוך 30 יום מקבלת ההודעה לתשלום.

ה)     תוקף החברות בעמותה יהיה מהמועד בו שילם המועמד את דמי החבר.

2. זכויות וחובות של חבר

א)     חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת או לכל ועדה אחרת שתוקם על ידי האסיפה הכללית או על ידי הוועד. אולם בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם במשמעות ההגדרה של חוק העמותות סעיף 35(א) תיקון תשנ"ו.

ב)     חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה ובלבד ששילם את דמי החבר לאותה שנה קלנדרית.

ג)       חברות בעמותה מותנת בתשלום דמי חבר שנתיים. הוועד, באישור האסיפה הכללית, יקבע את גובה דמי החבר וההסדרים לגבייתם. תשלום דמי חבר לשנה קלנדרית יהיה תנאי יסודי לחברות בעמותה. חבר לא יחשב כאילו הצטרף כל עוד לא שילם את דמי החבר.

ד)      פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת החברות.

3. פקיעת חברות

א)     החברות בעמותה פוקעת -

1)     במות החבר, או פירוק העמותה.

2)     בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.

3)     בהוצאתו מן העמותה.

4)     באי תשלום דמי החבר השנתיים לעמותה, בתוך שלושים (30) יום ממועד משלוח הדרישה לתשלומם בכתב, בדואר רשום.

5)     אם התקבל אדם כחבר במרמה, או במסירת פרטים כוזבים.

ב)     האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1)     החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או התקנות ו/או החלטה של האסיפה הכללית.

2)     החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

3)     החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ג)       לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה, והודעה אחרת של העמותה לחבר תינתן לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח לו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או יישלח לו בדואר אלקטרוני אם מסר כתובת דואר אלקטרוני. לפי בקשת החבר בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים או את כתובת הדואר האלקטרוני שמסר.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

6. הזמנה

א)     אספה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנון, ולא פחות מאחת לשנה.

ב)     אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה (10) ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירת ועד חדש או חבר ועד חדש, תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שלושים (30) ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה, וכן תציין את המועד האחרון להגשת מועמדות להיבחר לוועד או לתפקידים נוספים העומדים לבחירה.

ג)       על פי דרישת עשירית מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת על הוועד להודיע על קיום האסיפה הכללית תוך 21 יום; לא כונסה האסיפה הכללית שנדרשה כדין, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד.

7. ועדת בחירות

לפחות ארבעים וחמשה (45) יום לפני מועד בחירות, ימנה הועד וועדת בחירות באישורה של וועדת ביקורת. וועדת הבחירות תורכב משלושה חברי עמותה שאינם חברי הועד המכהן ושאינם מועמדים לוועד בבחירות אלו. חברי וועדת הבחירות ייקבעו מתוכם יו"ר.

לפחות ארבעים (40) יום לפני בחירות יוציא ועד העמותה לחברי העמותה הודעה על הרכב וועדת הבחירות, והודעה בדבר האסיפה הכללית וסדר יומה.

תפקידי וועדת הבחירות הם:

א)     לרכז את שמות המועמדים בבחירות לועד העמותה ולמסור אותם לועד המכהן לשם הודעה לחברי העמותה.

ב)     לארגן את סדרי ההצבעה באסיפה.

ג)       לפקח על תקינות ויושר הליכי ההצבעה.

ד)      לשמש ועדת קלפי.

ה)     לספור את קולות החברים ולנהל פרוטוקול של הספירה.

ו)        להודיע על תוצאות הבחירות לאסיפה הכללית.

8. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד, ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, ותחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת ובוועדות שהאסיפה תחליט עליהן. הועד יהיה רשאי למנות חברי עמותה ויועצים לכהן בועדות נוספות קבועות או אד הוק לפי הצורך, ולכונן ועדות נוספות אד הוק, לפי הצורך.

9. מניין

א)     אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נוכח לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב)     לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום ואותו סדר יום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

10. אסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה: יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

11. החלטות

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון הזה דרשו אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

12. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את הפרוטוקל.

סימן ג': הוועד

13. מספר חברי הוועד

האסיפה הכללית הרגילה תבחר חברי ועד במספר אי-זוגי ושלא יפחת משלושה. חברי הוועד הנבחר יבחרו מתוכם יושב ראש.

14. תקופת הכהונה

א)     הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר ועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

ב)     בכל עת רשאי חבר הוועד להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

15. השלמת הוועד

א)     נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

ב)     חבר הוועד שנבצר ממנו למלא את תפקידו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידו.

16. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

17. החלטות

החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא התקבלה ההצעה; החלטת כל החברים פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

18. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

20. תחולת הוראות

הוראות התקנות 13 עד 18 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים

21. הקמת סניפים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים והכנסות

22. טובות הנאה ורווחים

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה מתן רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא לחבר או חלוקתם בין חבריה אסורה.

סימן ז': פירוק העמותה

23. החלטת פירוק

על פירוק העמותה יוכלו להחליט:

א)     בית המשפט מחוזי.

ב)     מרצון על ידי החלטת שני שלישים של הקולות המצביעים באסיפה הכללית, בתנאי שכל חברי העמותה קיבלו הודעה על קיום האספה ועל העלאת הצעת הפירוק לפחות 21 יום מראש.

ג)       האספה חייבת להחליט על פירוקה אם מספר חבריה ירד משבעה חברים.

24. העברת נכסים עודפים

א)     פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות, או למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

ב)     בשום אופן לא ימסרו לחבר מחברי העמותה, או יחולקו ביניהם.

25. עדיפות לחוק העמותות

תקנון העמותה אינה גורע סעיף מן סעיפי חוק העמותות התש"ם ותיקוניה, ובמקרה של ניגודים, בעקבות החלטות האסיפה, תינתן עדיפות לחוק.

 

חזרה לראש הדף

לפני מילוי טופס ההצטרפות עליכם לקרוא ולהסכים לאמור כאן:


במפגשי העמותה הישראלית לנטוריזם אקפיד על כללי ההתנהגות המקובלים בחברה נטוריסטית:

 

כמו כן, אני מבינ/ה היטב כי עירום חברתי אינו הזמנה למין

 

איני מסכיo/ה / הסכמה ומילוי טופס הצטרפות

X

שנה חודש יום


כן לאיחיד עם בן/בת זוג

כן לא


בגפי עם בן/בת זוג
שלח

הרשמתך התבצעה בהצלחה